เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน628.73628.73628.73300.9690.8366.9452.13 %85.55 %89.35 %
ตุลาคม571.68628.731,009.05157.63238.57502.7972.43 %62.05 %50.17 %
พฤศจิกายน571.68628.731,009.0598.17256.19319.2382.83 %59.25 %68.36 %
ธันวาคม571.68628.731,009.05243.32215.94300.4857.44 %65.65 %70.22 %
มกราคม571.68628.731,009.05288.62171.86439.7149.51 %72.67 %56.42 %
กุมภาพันธ์571.68628.731,009.05241.56217.08243.4157.75 %65.47 %75.88 %
มีนาคม571.68628.731,009.05205.68393.64557.5164.02 %37.39 %44.75 %
เมษายน571.68628.731,066.10340.34151.70286.7240.47 %75.87 %73.11 %
พฤษภาคม628.73628.731,066.10240.68415.84398.3461.72 %33.86 %62.64 %
มิถุนายน628.73628.731,066.10249.95109.82375.3660.25 %82.53 %64.79 %
กรกฎาคม628.73628.731,066.10282.62359.73160.6255.05 %42.79 %84.93 %
สิงหาคม628.731,066.10217.740.95303.5599.85 %71.53 %
รวม 6 เดือน3,487.133,772.385,673.981,330.271,190.461,872.5461.85 %68.44 %67.00 %
รวม 12 เดือน7,544.7612,013.532,867.272,622.143,954.6565.25 %67.08 %