เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน762.06762.06762.06511.57364.80198.4232.87 %52.13 %73.96 %
ตุลาคม762.06762.06762.06252.57365.64258.0466.86 %52.02 %66.14 %
พฤศจิกายน762.06762.06762.06324.54362.15499.4957.41 %52.48 %34.46 %
ธันวาคม762.06762.06762.06367.45399.32241.5451.78 %47.60 %68.30 %
มกราคม762.06762.06762.06368.48130.57338.4051.65 %82.87 %55.59 %
กุมภาพันธ์762.06762.06762.06358.21155.05318.3452.99 %79.65 %58.23 %
มีนาคม762.06762.06762.06447.66217.64264.8841.26 %71.44 %65.24 %
เมษายน762.06762.06762.06447.66292.33266.2041.26 %61.64 %65.07 %
พฤษภาคม762.06762.06762.06438.02162.94264.3142.52 %78.62 %65.32 %
มิถุนายน762.06762.06762.06393.99198.42247.3048.30 %73.96 %67.55 %
กรกฎาคม762.06762.06449.95162.94419.3440.96 %44.97 %
สิงหาคม762.06762.06363.57130.57460.5552.29 %39.57 %
รวม 6 เดือน4,572.364,572.364,572.362,182.811,777.531,854.2252.26 %61.12 %59.45 %
รวม 12 เดือน9,144.729,144.724,723.652,942.373,776.8048.35 %58.70 %