เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน835.241,040.221,040.22495.05467.70370.2740.73 %55.04 %64.40 %
ตุลาคม835.241,040.221,534.63361.28569.44394.9556.75 %45.26 %74.26 %
พฤศจิกายน835.241,040.221,534.63383.43546.78380.9454.09 %47.44 %75.18 %
ธันวาคม835.241,040.221,534.63427.16572.10440.5448.86 %45.00 %71.29 %
มกราคม835.241,040.221,534.63407.86510.60699.8551.17 %50.91 %54.40 %
กุมภาพันธ์835.241,040.221,534.63313.25473.34674.2662.50 %54.50 %56.06 %
มีนาคม835.241,040.221,534.63584.21396.80516.5130.05 %61.85 %66.34 %
เมษายน835.241,040.221,534.63495.28626.17517.8140.70 %39.80 %66.26 %
พฤษภาคม835.241,040.221,534.63501.12554.23605.9640.00 %46.72 %60.51 %
มิถุนายน873.281,287.421,534.63545.52477.98468.2237.53 %62.87 %69.49 %
กรกฎาคม873.281,287.421,534.63488.99442.11585.6744.00 %65.66 %61.84 %
สิงหาคม873.281,287.421,534.634,763.73419.21563.18-445.50 %67.44 %63.30 %
รวม 6 เดือน5,011.446,241.328,713.372,388.033,139.962,960.8252.35 %49.69 %66.02 %
รวม 12 เดือน10,137.0013,224.2417,921.159,766.886,056.466,218.163.65 %54.20 %65.30 %