เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,643.301,643.301,643.301,582.35153.90304.523.71 %90.63 %81.47 %
ตุลาคม1,643.301,643.301,643.301,144.241,553.541,413.5030.37 %5.46 %13.98 %
พฤศจิกายน1,643.301,643.301,643.301,602.971,447.261,329.422.45 %11.93 %19.10 %
ธันวาคม1,643.301,643.301,643.301,837.751,300.231,321.38-11.83 %20.88 %19.59 %
มกราคม1,643.301,643.301,643.302,006.481,643.341,126.88-22.10 %-0.00 %31.43 %
กุมภาพันธ์1,643.301,643.301,643.301,830.941,135.011,374.56-11.42 %30.93 %16.35 %
มีนาคม1,643.301,643.301,643.301,884.621,656.10946.20-14.69 %-0.78 %42.42 %
เมษายน1,643.301,643.301,643.301,829.49923.91543.88-11.33 %43.78 %66.90 %
พฤษภาคม1,643.301,643.301,643.301,818.43695.44225.79-10.66 %57.68 %86.26 %
มิถุนายน1,643.301,643.301,643.301,642.1452.68346.000.07 %96.79 %78.94 %
กรกฎาคม1,643.301,643.301,643.301,435.001,763.581,111.0112.68 %-7.32 %32.39 %
สิงหาคม1,643.301,643.301,643.30752.95382.191,016.2754.18 %76.74 %38.16 %
รวม 6 เดือน9,859.809,859.809,859.8010,004.737,233.286,870.27-1.47 %26.64 %30.32 %
รวม 12 เดือน19,719.6019,719.6019,719.6019,367.3712,707.1811,059.411.79 %35.56 %43.92 %