เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,413.802,413.802,413.801,747.391,094.62933.8827.61 %54.65 %61.31 %
ตุลาคม2,413.802,413.802,413.80444.75856.79955.0481.57 %64.50 %60.43 %
พฤศจิกายน2,413.802,413.802,413.801,449.15771.891,005.3839.96 %68.02 %58.35 %
ธันวาคม2,413.802,413.802,413.801,573.27368.83878.7734.82 %84.72 %63.59 %
มกราคม2,413.802,413.802,413.80827.77273.83643.2365.71 %88.66 %73.35 %
กุมภาพันธ์2,413.802,413.802,413.801,457.82116.37933.9539.60 %95.18 %61.31 %
มีนาคม2,413.802,413.802,413.80622.891,233.551,115.6174.19 %48.90 %53.78 %
เมษายน2,413.802,413.802,413.801,135.59845.941,115.6152.95 %64.95 %53.78 %
พฤษภาคม2,413.802,413.802,413.80891.02388.27539.6963.09 %83.91 %77.64 %
มิถุนายน2,413.802,413.802,413.80705.23569.17272.7570.78 %76.42 %88.70 %
กรกฎาคม2,413.802,413.802,413.801,170.56758.07833.2151.51 %68.59 %65.48 %
สิงหาคม2,413.802,413.802,413.801,232.15910.741,052.7348.95 %62.27 %56.39 %
รวม 6 เดือน14,482.8014,482.8014,482.807,500.163,482.325,350.2448.21 %75.96 %63.06 %
รวม 12 เดือน28,965.6028,965.6028,965.6013,257.608,188.0610,279.8454.23 %71.73 %64.51 %