เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน850.321,113.15613.461,546.00593.45718.30-81.81 %46.69 %-17.09 %
ตุลาคม853.311,113.15613.461,253.90639.95467.90-46.95 %42.51 %23.73 %
พฤศจิกายน1,098.221,116.14643.33377.43855.00765.2565.63 %23.40 %-18.95 %
ธันวาคม1,098.201,116.12643.331,215.95676.85811.92-10.72 %39.36 %-26.21 %
มกราคม1,098.201,119.11643.33975.65822.30937.3511.16 %26.52 %-45.70 %
กุมภาพันธ์1,098.201,119.11643.331,032.83466.15358.755.95 %58.35 %44.24 %
มีนาคม1,098.201,113.14643.33905.15718.30955.2617.58 %35.47 %-48.49 %
เมษายน1,122.101,113.14643.331,506.80360.55567.95-34.28 %67.61 %11.72 %
พฤษภาคม1,116.121,262.47643.331,044.75254.651,058.256.39 %79.83 %-64.50 %
มิถุนายน1,116.121,080.28643.33568.25536.40612.6549.09 %50.35 %4.77 %
กรกฎาคม1,116.121,137.03278.96730.14512.18845.5534.58 %54.95 %-203.11 %
สิงหาคม1,116.121,137.03278.96911.43812.85535.8118.34 %28.51 %-92.07 %
รวม 6 เดือน6,096.456,696.783,800.246,401.764,053.704,059.47-5.01 %39.47 %-6.82 %
รวม 12 เดือน12,781.2313,539.876,931.4812,068.287,248.638,634.945.58 %46.46 %-24.58 %