เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,142.263,579.623,579.62125.99151.16195.5695.99 %95.78 %94.54 %
ตุลาคม3,066.193,579.623,579.62246.58386.72275.3891.96 %89.20 %92.31 %
พฤศจิกายน3,066.193,579.623,579.62297.55371.02115.3690.30 %89.64 %96.78 %
ธันวาคม3,066.193,579.623,579.62190.49218.63254.0593.79 %93.89 %92.90 %
มกราคม3,066.193,579.623,579.62217.00250.72231.3392.92 %93.00 %93.54 %
กุมภาพันธ์3,408.483,579.623,579.6228.80255.8056.0799.16 %92.85 %98.43 %
มีนาคม3,503.563,427.503,579.62215.71333.27105.4593.84 %90.28 %97.05 %
เมษายน3,503.563,427.503,579.62254.22145.00133.1292.74 %95.77 %96.28 %
พฤษภาคม3,503.563,465.533,579.62211.09371.04223.7793.98 %89.29 %93.75 %
มิถุนายน3,503.563,465.533,579.62343.94343.79189.1290.18 %90.08 %94.72 %
กรกฎาคม3,503.563,465.533,579.62264.44350.37116.1792.45 %89.89 %96.75 %
สิงหาคม3,503.563,503.563,579.62239.69192.68253.8393.16 %94.50 %92.91 %
รวม 6 เดือน18,815.5021,477.7221,477.721,106.411,634.061,127.7494.12 %92.39 %94.75 %
รวม 12 เดือน39,836.8642,232.8742,955.442,635.493,370.212,149.1993.38 %92.02 %95.00 %