เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน521.96502.64521.66237.50237.50285.0054.50 %52.75 %45.37 %
ตุลาคม521.96502.64521.66280.25226.10209.0046.31 %55.02 %59.94 %
พฤศจิกายน521.96502.64521.66282.45218.50247.0045.89 %56.53 %52.65 %
ธันวาคม483.93502.64521.66250.80218.50313.5048.17 %56.53 %39.90 %
มกราคม483.63502.64521.66285.00218.50237.5041.07 %56.53 %54.47 %
กุมภาพันธ์483.63502.64521.66266.95190.00294.5044.80 %62.20 %43.55 %
มีนาคม464.61502.64521.66228.00270.75285.0050.93 %46.13 %45.37 %
เมษายน483.63521.66521.66313.5095.00228.0035.18 %81.79 %56.29 %
พฤษภาคม502.64521.66521.66332.50237.50142.5033.85 %54.47 %72.68 %
มิถุนายน502.64521.66521.66209.00161.50199.5058.42 %69.04 %61.76 %
กรกฎาคม502.64521.66521.66285.00266.00152.0043.30 %49.01 %70.86 %
สิงหาคม502.64521.66521.66285.00256.50199.5043.30 %50.83 %61.76 %
รวม 6 เดือน3,017.073,015.843,129.961,602.951,309.101,586.5046.87 %56.59 %49.31 %
รวม 12 เดือน5,975.876,126.786,259.923,255.952,596.352,793.0045.51 %57.62 %55.38 %