เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน835.48740.40759.42448.04285.13398.1646.37 %61.49 %47.57 %
ตุลาคม835.48759.42759.42472.03341.76238.6343.50 %55.00 %68.58 %
พฤศจิกายน816.47854.50759.42587.92401.33295.2227.99 %53.03 %61.13 %
ธันวาคม816.47854.50759.42433.78348.17381.2146.87 %59.26 %49.80 %
มกราคม778.44854.50759.42514.61517.00186.7233.89 %39.50 %75.41 %
กุมภาพันธ์778.44854.50759.42421.28355.69215.8245.88 %58.37 %71.58 %
มีนาคม759.42759.42759.42531.18402.90303.8730.05 %46.95 %59.99 %
เมษายน778.44759.42759.42407.77165.44377.6647.62 %78.21 %50.27 %
พฤษภาคม778.44759.42740.40574.32250.4382.2326.22 %67.02 %88.89 %
มิถุนายน740.40759.42740.40305.65260.5075.1358.72 %65.70 %89.85 %
กรกฎาคม721.39759.42702.37360.88433.49111.8649.97 %42.92 %84.07 %
สิงหาคม721.39759.42702.37491.98307.67219.1931.80 %59.49 %68.79 %
รวม 6 เดือน4,860.784,917.824,556.522,877.652,249.081,715.7740.80 %54.27 %62.34 %
รวม 12 เดือน9,360.269,474.348,960.905,549.434,069.512,885.7140.71 %57.05 %67.80 %