เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,417.391,041.74
ตุลาคม1,417.391,041.74489.6914,250.0014,250.0065.45 %-1,267.90 %
พฤศจิกายน1,417.391,041.74488.4714,250.0014,250.0065.54 %-1,267.90 %
ธันวาคม1,417.391,041.74488.4714,250.0014,250.0065.54 %-1,267.90 %
มกราคม1,417.391,041.74522.1713,775.0013,300.0063.16 %-1,176.71 %
กุมภาพันธ์1,417.391,041.74505.3113,300.0013,775.0064.35 %-1,222.31 %
มีนาคม1,417.391,041.74505.3114,250.0064.35 %
เมษายน1,417.391,041.74
พฤษภาคม1,417.39
มิถุนายน1,417.39
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน8,504.346,250.44
รวม 12 เดือน