เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,437.14
ตุลาคม1,437.14327.6777.20 %
พฤศจิกายน1,437.14
ธันวาคม1,437.141,181.0217.82 %
มกราคม1,437.14914.6736.35 %
กุมภาพันธ์1,437.14
มีนาคม1,437.14
เมษายน1,437.141,316.418.40 %
พฤษภาคม2,129.24
มิถุนายน316.68
กรกฎาคม1,442.461,674.01
สิงหาคม1,024.191,712.94
รวม 6 เดือน8,622.84
รวม 12 เดือน