เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,013.55495.00
ตุลาคม973.75625.00546.00
พฤศจิกายน940.50576.00527.00
ธันวาคม959.50520.00545.00
มกราคม432.00538.00
กุมภาพันธ์502.00542.00
มีนาคม493.00527.00
เมษายน1,011.75445.00514.00
พฤษภาคม1,187.50453.00551.00
มิถุนายน202.00
กรกฎาคม487.00
สิงหาคม463.00
รวม 6 เดือน3,193.00
รวม 12 เดือน