เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,126.541,240.641,145.56860.60873.801,233.9523.61 %29.57 %-7.72 %
ตุลาคม1,050.481,240.641,088.51341.95400.90501.5067.45 %67.69 %53.93 %
พฤศจิกายน1,126.541,240.641,354.73581.40719.05870.1248.39 %42.04 %35.77 %
ธันวาคม1,316.701,240.641,354.73543.40678.50577.4858.73 %45.31 %57.37 %
มกราคม1,278.671,240.641,335.72909.15856.19366.9928.90 %30.99 %72.52 %
กุมภาพันธ์1,354.731,240.641,335.72773.20883.40535.6642.93 %28.79 %59.90 %
มีนาคม1,354.731,221.621,221.62790.40739.00399.3141.66 %39.51 %67.31 %
เมษายน1,069.491,107.521,164.57573.70562.40342.9146.36 %49.22 %70.56 %
พฤษภาคม1,164.571,164.571,354.731,037.401,287.25272.1010.92 %-10.53 %79.91 %
มิถุนายน2,001.311,164.571,373.75939.551,208.30555.2453.05 %-3.76 %59.58 %
กรกฎาคม1,183.591,145.561,202.60910.101,266.25555.2423.11 %-10.54 %53.83 %
สิงหาคม1,183.591,164.571,221.62911.211,181.70546.4923.01 %-1.47 %55.27 %
รวม 6 เดือน7,253.667,443.847,614.974,009.704,411.844,085.7044.72 %40.73 %46.35 %
รวม 12 เดือน15,210.9414,412.2515,153.869,172.0610,656.746,756.9839.70 %26.06 %55.41 %