เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน297.77297.77316.7974.2843.6020.9075.05 %85.36 %93.40 %
ตุลาคม297.77297.77316.7972.8654.630.9575.53 %81.65 %99.70 %
พฤศจิกายน297.77297.77316.7978.9761.4053.5173.48 %79.38 %83.11 %
ธันวาคม297.77297.77316.7964.7360.8742.5878.26 %79.56 %86.56 %
มกราคม297.77297.77316.79117.4029.300.9560.58 %90.16 %99.70 %
กุมภาพันธ์297.77297.77316.7983.0229.4155.1572.12 %90.12 %82.59 %
มีนาคม297.77297.77316.79112.1860.6458.9962.33 %79.63 %81.38 %
เมษายน297.77297.77316.791.9553.900.9599.35 %81.90 %99.70 %
พฤษภาคม297.77297.77316.7968.1339.000.9577.12 %86.90 %99.70 %
มิถุนายน297.77297.77316.79118.2148.8842.6760.30 %83.59 %86.53 %
กรกฎาคม297.77297.77316.7963.8928.5057.4178.54 %90.43 %81.88 %
สิงหาคม297.77297.77316.7950.5828.5055.4283.02 %90.43 %82.50 %
รวม 6 เดือน1,786.621,786.621,900.74491.27279.22174.0472.50 %84.37 %90.84 %
รวม 12 เดือน3,573.243,573.243,801.48906.21538.64390.4374.64 %84.93 %89.73 %