เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน360.81379.83379.830.950.950.9599.74 %99.75 %99.75 %
ตุลาคม360.81379.83379.830.950.950.9599.74 %99.75 %99.75 %
พฤศจิกายน379.83379.83379.830.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
ธันวาคม379.83379.83379.830.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
มกราคม379.83379.83379.830.950.950.9099.75 %99.75 %99.76 %
กุมภาพันธ์379.83379.83379.830.950.950.9099.75 %99.75 %99.76 %
มีนาคม379.83379.83379.830.950.950.9099.75 %99.75 %99.76 %
เมษายน379.83379.83379.830.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
พฤษภาคม379.83379.83379.830.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
มิถุนายน379.83379.83379.830.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
กรกฎาคม379.83379.83379.830.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
สิงหาคม379.83379.83379.830.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
รวม 6 เดือน2,240.942,278.982,278.985.705.705.6099.75 %99.75 %99.75 %
รวม 12 เดือน4,519.924,557.964,557.9611.4011.4011.2599.75 %99.75 %99.75 %