เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,002.511,002.51567.24617.41867.1843.42 %38.41 %
ตุลาคม1,002.511,002.51567.24567.2443.42 %43.42 %
พฤศจิกายน1,002.511,002.51567.24567.2443.42 %43.42 %
ธันวาคม1,002.511,002.51567.24567.2443.42 %43.42 %
มกราคม1,002.511,002.51567.24567.2443.42 %43.42 %
กุมภาพันธ์1,002.511,002.51567.24567.2443.42 %43.42 %
มีนาคม1,002.511,002.51567.24567.2443.42 %43.42 %
เมษายน1,002.511,002.51580.65132.9442.08 %86.74 %
พฤษภาคม1,002.511,002.51692.12367.4530.96 %63.35 %
มิถุนายน1,002.511,002.51723.35243.4027.85 %75.72 %
กรกฎาคม1,002.511,002.51617.41646.7838.41 %35.48 %
สิงหาคม1,002.511,002.51549.46787.2745.19 %21.47 %
รวม 6 เดือน6,015.066,015.063,403.413,453.5943.42 %42.58 %
รวม 12 เดือน12,030.1212,030.127,133.656,198.6740.70 %48.47 %