เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน638.87
ตุลาคม964.302,044.38
พฤศจิกายน896.602,037.53
ธันวาคม1,500.392,003.96
มกราคม1,169.321,128.34
กุมภาพันธ์1,173.59804.12
มีนาคม1,136.671,029.87
เมษายน3,281.22
พฤษภาคม3,326.64
มิถุนายน3,218.53
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน6,343.06
รวม 12 เดือน