เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,086.921,086.92
ตุลาคม1,086.921,086.92940.67533.4213.46 %50.92 %
พฤศจิกายน1,086.921,086.92693.67580.8236.18 %46.56 %
ธันวาคม1,086.921,086.92767.00523.0729.43 %51.88 %
มกราคม1,086.921,086.92589.33532.3545.78 %51.02 %
กุมภาพันธ์1,086.921,086.92671.33223.9638.24 %79.39 %
มีนาคม1,086.921,086.92875.67561.9219.44 %48.30 %
เมษายน1,086.921,086.92737.27407.3332.17 %62.52 %
พฤษภาคม1,086.921,086.92542.97397.1250.05 %63.46 %
มิถุนายน1,086.921,086.92480.03340.8855.84 %68.64 %
กรกฎาคม1,086.921,086.92591.62406.7245.57 %62.58 %
สิงหาคม1,086.921,086.92637.67387.0941.33 %64.39 %
รวม 6 เดือน6,521.526,521.52
รวม 12 เดือน13,043.0413,043.04