เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม4,160.58
พฤศจิกายน4,160.58
ธันวาคม4,160.58
มกราคม3,352.94
กุมภาพันธ์3,572.06
มีนาคม3,698.29
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม2,256.53
สิงหาคม2,596.61
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน