เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหอยโข่ง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน843.00451.00297.00
ตุลาคม559.00463.00686.85
พฤศจิกายน613.00418.00877.80
ธันวาคม659.00348.00922.45
มกราคม689.00400.00495.90
กุมภาพันธ์652.00390.00414.20
มีนาคม645.00435.00570.95
เมษายน1,137.00395.00
พฤษภาคม758.00466.00475.00
มิถุนายน456.00335.00742.90
กรกฎาคม469.00321.00766.65
สิงหาคม465.00595.00
รวม 6 เดือน4,015.002,470.003,694.20
รวม 12 เดือน7,945.005,017.00