เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน632.91632.91638.08850.002,500.00-34.30 %-291.80 %
ตุลาคม632.91627.57632.911,250.00270.752,500.00-97.50 %56.86 %-295.00 %
พฤศจิกายน632.91616.29616.291,300.00338.203,000.00-105.40 %45.12 %-386.78 %
ธันวาคม632.91632.91622.041,400.00253.652,700.00-121.20 %59.92 %-334.06 %
มกราคม632.91638.08647.951,500.001,502.902,500.00-137.00 %-135.53 %-285.83 %
กุมภาพันธ์632.91632.91647.952,000.001,322.405,000.00-216.00 %-108.94 %-671.66 %
มีนาคม632.91632.91647.951,300.001,900.003,500.00-105.40 %-200.20 %-440.17 %
เมษายน632.91632.91647.95300.001,250.002,500.0052.60 %-97.50 %-285.83 %
พฤษภาคม632.91632.91657.28400.001,500.001,300.0036.80 %-137.00 %-97.78 %
มิถุนายน632.91632.91652.68540.001,450.952,000.0014.68 %-129.25 %-206.43 %
กรกฎาคม632.91632.91657.28700.003,250.001,000.00-10.60 %-413.50 %-52.14 %
สิงหาคม632.91632.91652.68550.002,890.00300.0013.10 %-356.62 %54.04 %
รวม 6 เดือน3,797.463,780.673,805.224,537.9018,200.00-20.03 %-378.29 %
รวม 12 เดือน7,594.927,578.137,721.0416,778.8528,800.00-121.41 %-273.01 %