เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,477.121,515.151,648.130.950.9599.94 %99.94 %
ตุลาคม1,401.051,515.151,648.13390.41287.60552.5172.13 %81.02 %66.48 %
พฤศจิกายน1,401.051,515.151,648.13387.53404.89275.3972.34 %73.28 %83.29 %
ธันวาคม1,401.051,515.151,648.13441.18115.040.9568.51 %92.41 %99.94 %
มกราคม1,401.051,515.151,648.13365.53426.64436.9773.91 %71.84 %73.49 %
กุมภาพันธ์1,401.051,515.151,648.13473.13108.09655.4166.23 %92.87 %60.23 %
มีนาคม1,401.051,515.151,648.13407.35370.65332.4970.93 %75.54 %79.83 %
เมษายน1,515.151,515.151,648.13473.45926.3068.75 %38.86 %
พฤษภาคม1,515.151,515.151,648.13333.22196.7878.01 %87.01 %
มิถุนายน1,515.021,648.261,648.13476.22256.1068.57 %84.46 %
กรกฎาคม1,515.021,648.261,648.13279.93298.2081.52 %81.91 %
สิงหาคม1,515.021,648.131,648.13287.60298.2081.02 %81.91 %
รวม 6 เดือน8,482.379,090.909,888.781,343.201,922.1785.22 %80.56 %
รวม 12 เดือน17,458.7818,581.0019,777.563,689.4580.14 %