เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,113.491,113.49694.121,168.83801.0137.66 %-4.97 %
ตุลาคม1,227.581,151.52421.62812.0419.0065.65 %29.48 %
พฤศจิกายน1,227.581,132.50492.42729.2819.0059.89 %35.60 %
ธันวาคม1,189.551,151.52732.601,076.3519.0038.41 %6.53 %
มกราคม1,170.531,113.49806.06905.5919.0031.14 %18.67 %
กุมภาพันธ์1,132.501,113.49789.32937.8819.0030.30 %15.77 %
มีนาคม1,189.551,094.47807.64918.9519.0032.11 %16.04 %
เมษายน1,189.551,094.47676.57804.58161.5043.12 %26.49 %
พฤษภาคม1,151.521,094.47954.83929.42161.5017.08 %15.08 %
มิถุนายน1,189.551,170.53859.72820.55161.5027.73 %29.90 %
กรกฎาคม1,208.571,170.53770.50848.79170.0036.25 %27.49 %
สิงหาคม1,208.571,170.531,079.47835.30170.0010.68 %28.64 %
รวม 6 เดือน7,061.236,776.013,936.135,629.97896.0144.26 %16.91 %
รวม 12 เดือน14,198.5413,571.019,084.8610,787.561,739.5136.02 %20.51 %