เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,332.801,332.801,522.961,427.10717.011,009.43-7.08 %46.20 %33.72 %
ตุลาคม1,332.801,332.801,522.96750.98757.351,106.9643.65 %43.18 %27.32 %
พฤศจิกายน1,332.801,332.801,522.961,264.54934.16779.145.12 %29.91 %48.84 %
ธันวาคม1,332.801,332.801,522.96870.00872.451,386.8434.72 %34.54 %8.94 %
มกราคม1,332.801,332.801,522.961,064.19778.15796.2620.15 %41.62 %47.72 %
กุมภาพันธ์1,332.801,332.801,522.961,081.15744.30651.2118.88 %44.16 %57.24 %
มีนาคม1,332.801,332.801,522.96904.74553.891,003.6332.12 %58.44 %34.10 %
เมษายน1,332.801,332.801,503.951,090.79563.15820.6018.16 %57.75 %45.44 %
พฤษภาคม1,332.801,332.801,503.951,399.97676.33589.77-5.04 %49.25 %60.79 %
มิถุนายน1,332.801,522.961,503.95948.42833.131,255.4228.84 %45.30 %16.52 %
กรกฎาคม1,332.801,522.961,503.95904.40895.051,080.8532.14 %41.23 %28.13 %
สิงหาคม1,332.801,522.961,503.95960.451,275.45561.1527.94 %16.25 %62.69 %
รวม 6 เดือน7,996.807,996.809,137.766,457.974,803.435,729.8419.24 %39.93 %37.29 %
รวม 12 เดือน15,993.6016,564.0818,180.4712,666.749,600.4311,041.2620.80 %42.04 %39.27 %