เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
ตุลาคม1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
พฤศจิกายน1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
ธันวาคม1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
มกราคม1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
กุมภาพันธ์1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
มีนาคม1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
เมษายน1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
พฤษภาคม1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
มิถุนายน1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
กรกฎาคม1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
สิงหาคม1,722.791,722.791,722.79246.41246.41246.4185.70 %85.70 %85.70 %
รวม 6 เดือน10,336.7410,336.7410,336.741,478.451,478.451,478.4585.70 %85.70 %85.70 %
รวม 12 เดือน20,673.4820,673.4820,673.482,956.902,956.902,956.9085.70 %85.70 %85.70 %