เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน919.60717.25723.9022.00 %
ตุลาคม919.60741.95724.8519.32 %
พฤศจิกายน919.60750.50725.8018.39 %
ธันวาคม919.60746.70730.5518.80 %
มกราคม919.60722.00720.1021.49 %
กุมภาพันธ์741.00729.60
มีนาคม736.25729.60
เมษายน722.00725.80
พฤษภาคม731.50726.75
มิถุนายน736.25
กรกฎาคม722.00
สิงหาคม726.75
รวม 6 เดือน4,419.404,354.80
รวม 12 เดือน8,794.15