เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,310.041,119.881,576.27985.68912.9624.76 %18.48 %
ตุลาคม1,043.821,119.881,576.27761.99754.80679.2927.00 %32.60 %56.91 %
พฤศจิกายน1,043.821,119.881,576.271,330.18660.91787.98-27.43 %40.98 %50.01 %
ธันวาคม1,100.871,119.881,576.27678.53742.58782.5138.36 %33.69 %50.36 %
มกราคม1,195.951,119.881,576.271,110.52766.21501.897.14 %31.58 %68.16 %
กุมภาพันธ์1,233.981,119.881,576.27697.98619.77427.9243.44 %44.66 %72.85 %
มีนาคม1,253.001,119.881,576.27657.94736.53569.4947.49 %34.23 %63.87 %
เมษายน1,043.821,119.881,576.27906.90534.77606.7413.12 %52.25 %61.51 %
พฤษภาคม1,043.821,119.881,576.271,005.18813.90430.603.70 %27.32 %72.68 %
มิถุนายน1,081.851,538.241,576.27758.77790.55548.7229.86 %48.61 %65.19 %
กรกฎาคม1,100.871,538.241,576.27653.67903.08547.6040.62 %41.29 %65.26 %
สิงหาคม1,100.871,538.241,576.27659.45895.59474.5140.10 %41.78 %69.90 %
รวม 6 เดือน6,928.486,719.289,457.625,564.884,457.2419.68 %33.66 %
รวม 12 เดือน13,552.7114,693.6418,915.2410,206.809,131.6624.69 %37.85 %