เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,163.281,163.28640.8144.91 %
ตุลาคม1,163.281,163.28469.51468.7259.64 %59.71 %
พฤศจิกายน1,163.281,163.28415.12437.6264.31 %62.38 %
ธันวาคม1,163.281,163.28482.75526.8058.50 %54.71 %
มกราคม1,163.281,163.28653.91551.7243.79 %52.57 %
กุมภาพันธ์1,163.281,163.28416.81508.6064.17 %56.28 %
มีนาคม1,163.281,163.28625.22597.4846.25 %48.64 %
เมษายน1,163.281,163.28590.43826.0949.24 %28.99 %
พฤษภาคม1,163.281,163.28555.84755.9752.22 %35.01 %
มิถุนายน1,163.281,353.44499.15677.0157.09 %49.98 %
กรกฎาคม1,163.261,353.44526.82702.0854.71 %48.13 %
สิงหาคม1,163.261,353.44460.0460.45 %
รวม 6 เดือน6,979.686,979.683,078.9255.89 %
รวม 12 เดือน13,959.3214,529.846,336.4254.61 %