เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน612.23612.23612.23760.00317.30247.51-24.14 %48.17 %59.57 %
ตุลาคม612.23612.23612.23294.50247.51247.5151.90 %59.57 %59.57 %
พฤศจิกายน612.23612.23612.23299.25247.51247.5151.12 %59.57 %59.57 %
ธันวาคม612.23612.23612.23292.40197.99197.9952.24 %67.66 %67.66 %
มกราคม612.23612.23612.23266.00247.51327.7056.55 %59.57 %46.47 %
กุมภาพันธ์612.23612.23612.23270.75247.51197.9955.78 %59.57 %67.66 %
มีนาคม631.24612.23612.23263.63247.51247.5158.24 %59.57 %59.57 %
เมษายน631.24612.23612.23310.65247.51327.7050.79 %59.57 %46.47 %
พฤษภาคม631.24612.23612.23311.60197.99327.3150.64 %67.66 %46.54 %
มิถุนายน669.27612.23612.23317.30247.51197.9952.59 %59.57 %67.66 %
กรกฎาคม669.27612.23612.23310.65247.51197.9953.58 %59.57 %67.66 %
สิงหาคม669.27612.23612.23310.65247.51327.7053.58 %59.57 %46.47 %
รวม 6 เดือน3,673.383,673.383,673.382,182.901,505.341,466.2240.58 %59.02 %60.09 %
รวม 12 เดือน7,574.917,346.767,346.764,007.382,940.903,092.4347.10 %59.97 %57.91 %