เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,282.011,262.981,301.01974.091,531.501,111.0624.02 %-21.26 %14.60 %
ตุลาคม1,320.041,415.111,301.011,076.071,040.831,055.6218.48 %26.45 %18.86 %
พฤศจิกายน1,453.151,415.111,301.01816.51986.02451.2143.81 %30.32 %65.32 %
ธันวาคม1,472.171,472.161,301.01550.83741.33705.5662.58 %49.64 %45.77 %
มกราคม1,491.181,472.161,301.011,135.43625.43746.6523.86 %57.52 %42.61 %
กุมภาพันธ์1,491.181,320.031,301.01661.55435.371,108.8255.64 %67.02 %14.77 %
มีนาคม1,415.121,320.031,301.01929.67776.761,160.4234.30 %41.16 %10.81 %
เมษายน1,377.091,282.001,339.05509.16432.92937.6563.03 %66.23 %29.98 %
พฤษภาคม1,453.151,320.031,377.081,413.77707.18844.552.71 %46.43 %38.67 %
มิถุนายน1,510.201,320.031,377.08769.14894.041,365.1649.07 %32.27 %0.87 %
กรกฎาคม1,567.251,320.031,377.081,037.941,008.04811.8433.77 %23.64 %41.05 %
สิงหาคม1,605.281,358.061,415.111,212.261,795.30898.0724.48 %-32.20 %36.54 %
รวม 6 เดือน8,509.738,357.557,806.065,214.485,360.485,178.9338.72 %35.86 %33.66 %
รวม 12 เดือน17,437.8216,277.7315,992.4711,086.4210,974.7111,196.6236.42 %32.58 %29.99 %