เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน968.591,044.651,139.73580.23663.81402.3340.10 %36.46 %64.70 %
ตุลาคม1,006.621,044.651,082.68595.95884.96557.8340.80 %15.29 %48.48 %
พฤศจิกายน1,006.621,082.681,063.67551.66547.37508.2045.20 %49.44 %52.22 %
ธันวาคม987.601,082.681,063.67375.55385.31429.0061.97 %64.41 %59.67 %
มกราคม1,158.751,025.641,101.70555.03513.77510.1052.10 %49.91 %53.70 %
กุมภาพันธ์1,158.751,025.641,101.70611.40497.09330.2447.24 %51.53 %70.02 %
มีนาคม1,177.761,025.641,101.70368.54499.72548.3568.71 %51.28 %50.23 %
เมษายน1,177.761,025.641,120.72578.95260.58207.6550.84 %74.59 %81.47 %
พฤษภาคม1,025.641,101.701,101.70637.03399.06180.8937.89 %63.78 %83.58 %
มิถุนายน1,025.641,101.701,215.80511.01650.86434.8650.18 %40.92 %64.23 %
กรกฎาคม1,063.671,101.701,139.73735.56698.58434.2930.85 %36.59 %61.90 %
สิงหาคม1,063.671,139.731,139.73452.90766.39834.5857.42 %32.76 %26.77 %
รวม 6 เดือน6,286.936,305.946,553.153,269.823,492.312,737.7147.99 %44.62 %58.22 %
รวม 12 เดือน12,821.0712,802.0513,372.536,553.826,767.515,378.3448.88 %47.14 %59.78 %