เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน896.44991.52972.50503.67762.100.9543.81 %23.14 %99.90 %
ตุลาคม934.47991.52972.50677.27741.11318.4627.52 %25.25 %67.25 %
พฤศจิกายน953.49991.521,010.541,169.09693.92611.22-22.61 %30.01 %39.52 %
ธันวาคม934.47991.521,010.54620.55585.79855.7033.59 %40.92 %15.32 %
มกราคม953.49991.521,010.54942.76970.99812.341.13 %2.07 %19.61 %
กุมภาพันธ์991.52991.52991.52907.85958.561,020.298.44 %3.32 %-2.90 %
มีนาคม991.521,010.541,086.60796.98721.06653.2919.62 %28.65 %39.88 %
เมษายน991.521,010.541,067.58846.15462.06696.9014.66 %54.28 %34.72 %
พฤษภาคม991.521,048.571,029.551,100.68826.94697.51-11.01 %21.14 %32.25 %
มิถุนายน991.521,048.571,029.55974.69970.33842.231.70 %7.46 %18.19 %
กรกฎาคม991.521,048.571,048.571,068.66703.93602.77-7.78 %32.87 %42.51 %
สิงหาคม991.521,048.571,048.571,291.92803.98650.08-30.30 %23.33 %38.00 %
รวม 6 เดือน5,663.885,949.125,968.144,821.194,712.473,618.9614.88 %20.79 %39.36 %
รวม 12 เดือน11,613.0012,164.4812,278.5610,900.289,200.777,761.746.14 %24.36 %36.79 %