เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน552.57
ธันวาคม
มกราคม445.87
กุมภาพันธ์578.92
มีนาคม489.17
เมษายน598.69
พฤษภาคม443.27
มิถุนายน489.17
กรกฎาคม622.34
สิงหาคม529.41
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน