เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,848.381,905.421,924.44405.85354.85369.8878.04 %81.38 %80.78 %
ตุลาคม1,848.381,905.421,924.44400.64412.86356.7078.32 %78.33 %81.46 %
พฤศจิกายน1,829.361,886.411,924.44581.84359.63382.0768.19 %80.94 %80.15 %
ธันวาคม1,829.361,886.411,924.44387.55432.18234.5378.81 %77.09 %87.81 %
มกราคม1,829.361,886.411,924.44768.53354.80166.6957.99 %81.19 %91.34 %
กุมภาพันธ์1,829.361,867.391,924.44653.02431.51170.2864.30 %76.89 %91.15 %
มีนาคม1,761.691,867.391,905.42377.43372.72400.3878.58 %80.04 %78.99 %
เมษายน1,761.691,867.391,905.421,056.97205.93393.2040.00 %88.97 %79.36 %
พฤษภาคม1,761.691,924.441,905.42727.98458.43111.4158.68 %76.18 %94.15 %
มิถุนายน1,761.691,924.441,905.42272.12247.05247.0884.55 %87.16 %87.03 %
กรกฎาคม1,761.691,924.441,905.42543.871,202.84162.1269.13 %37.50 %91.49 %
สิงหาคม1,761.691,867.391,905.42763.55700.06116.1656.66 %62.51 %93.90 %
รวม 6 เดือน11,014.2011,337.4611,546.643,197.432,345.831,680.1470.97 %79.31 %85.45 %
รวม 12 เดือน21,584.3422,712.9522,979.166,939.345,532.873,110.4867.85 %75.64 %86.46 %