เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน722.00
ตุลาคม616.55765.70980.14
พฤศจิกายน701.10765.701,018.15
ธันวาคม325.85765.70953.28
มกราคม481.65549.10928.10
กุมภาพันธ์395.20519.65877.59
มีนาคม534.85307.60
เมษายน437.00692.65
พฤษภาคม106.40465.50
มิถุนายน251.75287.85396.05
กรกฎาคม390.001,285.35695.20
สิงหาคม519.00525.00
รวม 6 เดือน4,087.85
รวม 12 เดือน