เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน813.00715.96467.22467.22467.2242.53 %34.74 %
ตุลาคม717.92696.95467.22467.22467.2234.92 %32.96 %
พฤศจิกายน813.00696.95467.22467.22467.2242.53 %32.96 %
ธันวาคม908.08696.95467.22467.22467.2248.55 %32.96 %
มกราคม622.84677.93467.22467.22467.2224.99 %31.08 %
กุมภาพันธ์717.92677.93467.22467.22467.2234.92 %31.08 %
มีนาคม717.92677.93467.22465.50467.2234.92 %31.34 %
เมษายน813.00467.22467.22467.2242.53 %
พฤษภาคม813.00467.22467.22467.2242.53 %
มิถุนายน774.97467.22467.22467.2239.71 %
กรกฎาคม813.00467.22467.22467.2242.53 %
สิงหาคม813.00467.22467.22467.2242.53 %
รวม 6 เดือน4,592.764,162.672,803.322,803.322,803.3238.96 %32.66 %
รวม 12 เดือน9,337.655,606.635,604.915,606.6339.96 %