เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน456.00
ตุลาคม399.00
พฤศจิกายน380.00
ธันวาคม427.50
มกราคม399.00
กุมภาพันธ์370.50
มีนาคม418.00
เมษายน380.00
พฤษภาคม427.50
มิถุนายน375.25
กรกฎาคม437.00
สิงหาคม380.00
รวม 6 เดือน2,432.00
รวม 12 เดือน4,849.75