เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน946.83927.82
ตุลาคม946.83927.82
พฤศจิกายน946.83927.82498.37
ธันวาคม946.83927.82403.50449.0056.51 %
มกราคม946.83927.82396.32629.9857.28 %
กุมภาพันธ์946.83927.82267.21596.5771.20 %
มีนาคม946.83927.82541.79
เมษายน946.83562.61
พฤษภาคม946.83385,052.09
มิถุนายน946.83485.84
กรกฎาคม946.83346.72
สิงหาคม946.83535.65
รวม 6 เดือน5,680.985,566.92
รวม 12 เดือน11,361.96