เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน952.6116,450.65822.4795.00 %
ตุลาคม952.61920.77440.72835.003.34 %
พฤศจิกายน952.61834.35938.65674.0212.41 %
ธันวาคม952.61924.42822.942.96 %
มกราคม952.611,168.50732.92371.73-22.66 %
กุมภาพันธ์952.611,128.49953.88309.81-18.46 %
มีนาคม952.61991.29585.20818.73-4.06 %
เมษายน952.611,256.19561.92560.41-31.87 %
พฤษภาคม952.611,068.381,504.33466.38-12.15 %
มิถุนายน952.611,007.00512.17395.83-5.71 %
กรกฎาคม952.61781.34698.25557.6617.98 %
สิงหาคม952.61900.89884.82709.295.43 %
รวม 6 เดือน5,715.66
รวม 12 เดือน11,431.32