เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม942.10
พฤศจิกายน677.50
ธันวาคม2,431.44
มกราคม696.50
กุมภาพันธ์706.25
มีนาคม725.00
เมษายน853.75
พฤษภาคม953.50
มิถุนายน2,600.98
กรกฎาคม801.50
สิงหาคม782.50
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน