เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน677.78772.8618,426.201,900.000.95-180.33 %99.88 %
ตุลาคม639.75677.786,629.7911,400.0014,250.00309.91-1,681.95 %-2,002.45 %95.33 %
พฤศจิกายน639.75677.78829.9125,650.0027,550.001,552.39-3,909.38 %-3,964.74 %-87.05 %
ธันวาคม639.75677.78810.8925,460.005,035.00102.99-3,879.68 %-642.87 %87.30 %
มกราคม715.81658.76810.8913,015.0010,687.50687.89-1,718.22 %-1,522.37 %15.17 %
กุมภาพันธ์696.79658.76810.8930,400.0010,450.000.95-4,262.86 %-1,486.31 %99.88 %
มีนาคม677.78658.76810.8919,570.0019,000.00476.11-2,787.37 %-2,784.21 %41.29 %
เมษายน677.78658.76810.8917,622.5056,240.00851.52-2,500.03 %-8,437.25 %-5.01 %
พฤษภาคม677.78658.76810.898,880.6050,445.00316.88-1,210.25 %-7,557.57 %60.92 %
มิถุนายน677.78639.75810.896,887.5041,420.00466.75-916.19 %-6,374.40 %42.44 %
กรกฎาคม677.78639.75810.8929,925.003,325.00884.25-4,315.15 %-419.73 %-9.05 %
สิงหาคม658.76620.73810.8911,400.000.95677.95-1,630.52 %99.85 %16.39 %
รวม 6 เดือน4,028.6410,665.23124,351.2069,872.502,655.08-1,634.39 %75.11 %
รวม 12 เดือน7,905.1515,530.57218,636.80240,303.456,328.55-2,939.83 %59.25 %