เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน485.01633.33521.101.90-7.44 %
ตุลาคม485.017,742.50378.4121.98 %
พฤศจิกายน485.01379.7621.70 %
ธันวาคม485.01652.58-34.55 %
มกราคม504.03541.61-7.46 %
กุมภาพันธ์504.03578.05-14.68 %
มีนาคม504.03540.64-7.26 %
เมษายน485.01315.1735.02 %
พฤษภาคม485.01314.3135.20 %
มิถุนายน580.09176.0269.66 %
กรกฎาคม637.14272.6557.21 %
สิงหาคม637.141.9099.70 %
รวม 6 เดือน2,948.103,051.52-3.51 %
รวม 12 เดือน6,276.524,672.2025.56 %