เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน637.06979.35176.7072.26 %
ตุลาคม637.06979.35176.70569.0572.26 %41.90 %
พฤศจิกายน637.06979.35176.70671.6572.26 %31.42 %
ธันวาคม637.06979.35176.70763.8072.26 %22.01 %
มกราคม637.06979.35176.70556.7072.26 %43.16 %
กุมภาพันธ์979.35176.70557.6743.06 %
มีนาคม979.35176.70266.7572.76 %
เมษายน979.35176.70345.6064.71 %
พฤษภาคม979.35176.70330.0966.30 %
มิถุนายน979.35176.70419.2457.19 %
กรกฎาคม979.35176.70
สิงหาคม979.35176.70
รวม 6 เดือน5,876.101,060.20
รวม 12 เดือน11,752.202,120.40