เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน573.17554.15554.15404.81334.01258.9429.37 %39.73 %53.27 %
ตุลาคม573.17554.15554.15166.76179.73140.3970.91 %67.57 %74.67 %
พฤศจิกายน573.17554.15554.15247.50365.14297.8656.82 %34.11 %46.25 %
ธันวาคม573.17554.15573.17344.92339.97422.4239.82 %38.65 %26.30 %
มกราคม573.17554.15573.17365.63430.48294.3936.21 %22.32 %48.64 %
กุมภาพันธ์554.15573.17573.17429.07415.52386.5122.57 %27.51 %32.57 %
มีนาคม554.15573.17592.18375.36260.11457.4132.26 %54.62 %22.76 %
เมษายน573.17573.17611.20218.2339.3491.6261.93 %93.14 %85.01 %
พฤษภาคม573.17573.17611.20251.48130.51380.8956.12 %77.23 %37.68 %
มิถุนายน554.15611.20611.20518.52323.75229.846.43 %47.03 %62.39 %
กรกฎาคม554.15611.20611.20179.98381.56409.1367.52 %37.57 %33.06 %
สิงหาคม554.15649.23611.20437.85264.79144.0320.99 %59.21 %76.43 %
รวม 6 เดือน3,420.003,343.923,381.961,958.692,064.831,800.5042.73 %38.25 %46.76 %
รวม 12 เดือน6,782.946,935.067,030.143,940.103,464.893,513.4341.91 %50.04 %50.02 %