เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน626.31626.31645.32316.84253.85373.2549.41 %59.47 %42.16 %
ตุลาคม19,357.07626.31645.32150.38253.85244.8299.22 %59.47 %62.06 %
พฤศจิกายน626.31626.31645.32262.57175.93343.8058.08 %71.91 %46.72 %
ธันวาคม626.31626.31645.32197.61226.63152.9068.45 %63.81 %76.31 %
มกราคม626.31626.31645.32240.36179.41279.4461.62 %71.35 %56.70 %
กุมภาพันธ์626.31626.31645.32132.42382.16326.3978.86 %38.98 %49.42 %
มีนาคม626.31626.31645.32428.38208.05258.2731.60 %66.78 %59.98 %
เมษายน626.31626.31645.32229.05309.55262.2663.43 %50.58 %59.36 %
พฤษภาคม626.31626.31645.32186.23426.04108.3270.27 %31.98 %83.21 %
มิถุนายน626.31626.31645.32249.56297.30156.4760.15 %52.53 %75.75 %
กรกฎาคม626.31626.31645.32337.40346.85115.5246.13 %44.62 %82.10 %
สิงหาคม626.31626.31645.32230.45293.76145.6163.20 %53.10 %77.44 %
รวม 6 เดือน22,488.623,757.863,871.921,300.181,471.831,720.6294.22 %60.83 %55.56 %
รวม 12 เดือน26,246.487,515.727,743.842,961.243,353.372,767.0688.72 %55.38 %64.27 %