เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน691.39725.44385.7044.21 %
ตุลาคม691.39190.2272.49 %
พฤศจิกายน672.37286.5757.38 %
ธันวาคม691.39237.5065.65 %
มกราคม691.39416.10351.5249.16 %
กุมภาพันธ์691.39285.00373.7245.95 %
มีนาคม672.37357.3846.85 %
เมษายน691.39386.65408.5040.92 %
พฤษภาคม691.39255.55290.2358.02 %
มิถุนายน691.39207.10531.3723.14 %
กรกฎาคม691.39207.10415.0639.97 %
สิงหาคม691.39222.30
รวม 6 เดือน4,129.321,825.2355.80 %
รวม 12 เดือน8,258.64