เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน332.50335.21
ตุลาคม311.99361.90272.03
พฤศจิกายน311.99899.99569.32
ธันวาคม467.99340.44379.55
มกราคม467.99782.32602.46
กุมภาพันธ์298.89661.57577.08
มีนาคม298.89217.84866.18
เมษายน574.73806.71322.70
พฤษภาคม574.73509.58215.82
มิถุนายน649.41349.91333.54
กรกฎาคม752.30849.74282.85
สิงหาคม355.14511.83242.82
รวม 6 เดือน2,191.353,381.43
รวม 12 เดือน5,396.556,627.05