เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,229.23329.97
ตุลาคม779.49542.24581.8830.44 %
พฤศจิกายน779.49550.41581.8829.39 %
ธันวาคม779.49366.94581.8852.93 %
มกราคม779.49550.41581.8829.39 %
กุมภาพันธ์779.49366.93581.8852.93 %
มีนาคม779.49435.14453.15581.8841.87 %
เมษายน779.49522.17581.88
พฤษภาคม779.49422.75581.88
มิถุนายน779.49420.82581.88
กรกฎาคม779.49451.709,500.00581.88-1,118.75 %
สิงหาคม779.49415.109,500.00581.88-1,118.75 %
รวม 6 เดือน9,126.68
รวม 12 เดือน13,803.62