เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน984.81947.15
ตุลาคม984.81
พฤศจิกายน984.81
ธันวาคม984.810.9599.90 %
มกราคม984.81
กุมภาพันธ์984.81
มีนาคม984.81
เมษายน984.810.95
พฤษภาคม984.81
มิถุนายน984.81
กรกฎาคม984.81
สิงหาคม984.81
รวม 6 เดือน5,908.86
รวม 12 เดือน11,817.72