เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน452.72289.08
ตุลาคม511.41186.20
พฤศจิกายน486.46251.99
ธันวาคม521.68322.76
มกราคม173.85
กุมภาพันธ์142.50
มีนาคม153.90
เมษายน181.45
พฤษภาคม176.70
มิถุนายน233.70
กรกฎาคม154.85
สิงหาคม133.00
รวม 6 เดือน2,288.61
รวม 12 เดือน3,322.21